Regulamin Sklepu internetowego optyk-trendy.pl
i formularz zwrotu towaru

 1. Definicje
  1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
   1. Sprzedawca – przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod firmą OPTYK-TRENDY Ewa Burawska-Stelmaszczyk z siedzibą na ul. Zdrojowa 10A, 59-850 Świeradów-Zdrój, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP – 6131448164 oraz numer REGON – 240269294, wpisany do ewidencji gospodarczej przez Burmistrza Miasta Świeradów-Zdrój pod numerem PGTKiS.DGS.6411-3/08.
   2. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, posiadająca zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań i nabywania praw, korzystająca ze Sklepu internetowego i dokonująca zakupów za jego pośrednictwem;
   3. Sklep Internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.optyk-trendy.pl, za pośrednictwem, którego Klient
    może składać Zamówienia;
   4. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
   5. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana z wykorzystaniem Sklepu Internetowego;
   6. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności
    rodzaj i liczbę Towaru.
   7. Operator płatności – centrum rozliczeniowe, za pomocą którego przeprowadzane są płatności związane z Kupnem Towarów
    za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
   8. Regulamin – niniejszy Regulamin,
 2. Postanowienia ogólne
  1. Sprzedawca prowadzi za pomocą Sklepu Internetowego, działalność handlową poprzez sprzedaż wysyłkową.
  2. Aby korzystanie ze Sklepu internetowego odbyło się bez zakłóceń i innych nieprawidłowości system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:
   1. Internet Explorer w wersji 8 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
   2. Firefox w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
   3. Google Chrome w wersji 20 lub nowszej z włączoną obsługa Java Script i plików Cookies
   4. Opera w wersji 12 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
   5. Safari w wersji 5 lub nowszej z włączoną obsługą Java Script i plików Cookies
  3. W celu korzystania ze Sklepu Internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego
   lub urządzenia końcowego, z dostępem do sieci Internet oraz powinien posiadać działające konto poczty elektronicznej na dowolnym serwerze (e-mail).
  4. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego dostępnego pod adresem: www.optyk-trendy.pl w tym zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego,
 3. Rejestracja i Korzystanie z Konta
  1. Klient ma możliwość rejestracji w ramach Sklepu Internetowego. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
  2. W trakcie rejestracji Klient zobowiązany jest do podania wymaganych danych osobowych Użytkownik zobowiązany jest podać pełne
   i prawdziwe dane, zgodnie ze wskazówkami zamieszczonymi w formularzu. W przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych,
   Klient powinien niezwłocznie je zaktualizować.
  3. Z chwilą dokonania rejestracji oraz zaakceptowania Regulaminu i wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przekazany
   zostaje Klientowi dostęp do Konta.
  4. Rejestracji osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, ale posiadającej zdolność do zaciągania we własnym imieniu zobowiązań, może dokonać osoba, która jest umocowana do dokonywania w ich imieniu wszelkich czynności związanych z rejestracją oraz do wykonywania wszystkich praw i obowiązków Klienta.
  5. Użytkownik zarządza funkcjami udostępnionymi mu w ramach Konta, które zapewnia w szczególności dostęp do aktualnej informacji
   o zakupionych Towarach.
  6. Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części
   lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia Regulaminu przez Klienta,
   a w szczególności, gdy Klient:
   1. podał w trakcie rejestracji w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd
    lub naruszające prawa osób trzecich,
   2. dopuści się zachowań niezgodnych z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet
    lub godzącymi w dobre imię Sprzedawcy.
  7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych Sklep Internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania
   i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
  8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
   1. niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających
    lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
   2. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
   3. korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
 4. Zawarcie umowy
  1. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich oraz zawierają wszelkie składniki ceny z wyjątkiem kosztów przesyłki, o których Sprzedawca informuje w trakcie składania zamówienia oraz
   na stronie internetowej Sklepu.
  2. Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie Sklepu są fabrycznie nowe.
  3. Klient może złożyć zamówienie w Sklepie Internetowym w następujący sposób:
   1. za pomocą strony internetowej, poprzez wybranie Towaru, dodanie go do koszyka a następnie złożenie zamówienia podając równocześnie wymagane dane osobowe oraz formę transportu i płatności. Niezbędna jest również akceptacja przez Klienta treści Regulaminu i wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji zamówienia.
   2. poprzez przesłanie zamówienia pocztą elektroniczną na adres: info@optyk-trendy.pl
   3. Sprzedawca po złożeniu zamówienia wyśle, na trwałym nośniku, na podany przez Klienta adres poczty e-mail, elektroniczne potwierdzenie złożonego zamówienia wraz ze wszelkimi wymaganymi przez prawo informacjami.
 5. Wykonanie Umowy
  1. Klient może dokonać zapłaty za zamówiony towar w następujący sposób:
   1. przelewem bankowym na rachunek Sprzedawcy.
   2. poprzez system zewnętrznego operatora płatności wskazany w Sklepie Internetowym.
   3. zapłatą przy odbiorze. Przy tym rodzaju zapłaty Klient płaci za zamówiony towar bezpośrednio do rąk operatora pocztowego (firmy kurierskiej) w chwili odbioru przesyłki, lub bezpośrednio przy odbiorze w siedzibie firmy.
  2. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć zamówiony przez Klienta towar za pomocą operatora pocztowego. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 30 dni.
  3. O głównych cechach towaru, łącznej jego cenie oraz kosztach i sposobie dostawy Klient informowany jest bezpośrednio w trakcie składania zamówienia a następnie w elektronicznym potwierdzeniu, o którym mowa w pkt 4.4. niniejszego Regulaminu.
  4. Sprzedawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru bez wad.
 6. Usługa Newsletter
  1. Usługa Newsletter polega na wysyłaniu przez Sprzedawcę korespondencji elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta,
   a w szczególności informacji i materiałów dotyczących działalności Sprzedawcy w tym informacji handlowych.
  2. Klient ma prawo za pośrednictwem Sklepu zamówić bezpłatną usługę Newsletter. W tym celu w wyznaczonym miejscu oznaczonych słowem „Newsletter” powinien wpisać własny adres e-mail oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych a następnie kliknąć przycisk „Zapisz się”.
  3. Klient może zrezygnować z usługi w każdym czasie. W tym celu powinien skorzystać z odpowiedniego odnośnika zamieszczonego
   w wiadomościach przesyłanych w ramach świadczenia usługi. Sprzedawca zaprzestanie świadczenia Usługi w terminie do 7 dni od dnia rezygnacji przez Klienta.
 7. Procedura rozpatrywania reklamacji
  1. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, jeżeli wada fizyczna Towaru zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od dnia jego wydania
   lub gdy usługa jest świadczona za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób wadliwy.
  2. Klient składa reklamację w formie pisemnej na adres Sprzedawcy: OPTYK-TRENDY, ul. Zdrojowa 10A, 59-850 Świeradów-Zdrój, podając dokładnie swoje dane, dane reklamowanego towaru, datę wydania towaru, datę stwierdzenia wady oraz opisując szczegółowo istotę wady. Klient na wyżej wymieniony adres dostarcza również reklamowany Towar.
  3. Sprzedawca zajmie stanowisko w sprawie reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację i wskaże, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub poinformuje o braku podstaw do uznania reklamacji
   wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 8. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Klientowi, będącemu konsumentem, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje:
   1. w stosunku do usług i produktów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (min. szkła optyczne przygotowane
    na indywidualne zamówienie).
   2. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
   3. gdy przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu (min. płyn do soczewek);
   4. gdy przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone
    z innymi rzeczami.
  3. W celu skorzystania z prawa, o którym mowa w pkt. 7.1 Klient powinien w terminie 14 dni od dnia, w którym wszedł w posiadanie rzeczy lub
   w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy, złożyć jednoznaczne oświadczenie
   o odstąpieniu od umowy na piśmie i wysyłać je na adres: OPTYK-TRENDY, ul. Zdrojowa 10A, 59-850 Świeradów-Zdrój.
  4. Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
  6. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi. Sprzedawca dokona zwrotu wszystkich otrzymanych od Klienta płatności, w tym kosztów dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
  7. W przypadku darmowej dostawy konsument nie ponosi kosztów przesyłki zamówionego towaru. Oznacza to, że w przypadku odstąpienia
   od umowy sprzedawca jest zobowiązany jedynie do zwrotu ceny, jaką konsument zapłacił za towar, czyli nie może potrącić kosztów przesyłki.
  8. Dodatkowo oferowaną przez sprzedawcę gratisową dostawę należy traktować jako najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy. Oznacza
   to, że gdy przedsiębiorca oferuje dostawę gratis, a konsument wybiera inny, droższy sposób dostawy, to w przypadku odstąpienia od umowy sprzedawca nie będzie zwracać kosztów dostawy.
  9. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodził się on na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
  10. Klient zobowiązany jest do zwrotu zakupionego towaru na adres: OPTYK-TRENDY, ul. Zdrojowa 10A, 59-850 Świeradów-Zdrój niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
  11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  12. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. Ochrona danych osobowych
  1. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów na podstawie ich dobrowolnej, jednoznacznej i świadomej zgody. Klient przyjmuję do wiadomości, że odmowa podania danych osobowych lub odwołanie udzielonej zgody uniemożliwi zawarcie i wykonanie umowy kupna
   w sklepie internetowym. Podanie prawidłowych danych osobowych jest zatem warunkiem zawarcia umowy.
  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem
   czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami prawa a w szczególności przepisami Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. (tzw. RODO).
  3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, żądania ich korekty, uzupełnienia lub usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, przeniesienia swoich danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 10. Postanowienia końcowe
  1. Niniejszy regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Sklepu internetowego i jest powszechnie dostępny na stronie www.optyk-trendy.pl. Klient może go utrwalić w pamięci swojego komputera lub wydrukować. Regulamin dostępny jest w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient.
  2. Sprzedawca dokonując zmian treści regulaminu zobowiązany jest do zamieszczenia o tym informacji na stronie internetowej Sklepu
   co najmniej na 7 dni przed datą wejścia w życie tych zmian. Zmiana regulaminu nie będzie wywierać skutków w stosunku do zawartych transakcji oraz transakcji będących w trakcie realizacji.
  3. W sprawach nieujętych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu Cywilnego oraz odpowiednie przepisy innych ustaw a w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827 z poen. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013r., poz. 1422 t.j. z późn. zm.);.
  4. Wszelkie spory wynikające z umów zawieranych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, lub w związku z nimi, będą rozwiązywane w sposób polubowny. Gdyby w terminie 30 dni od powstania sporu, próby polubownego rozwiązania nie doprowadziły do zawarcia ugody, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty przed sądem właściwym. Konsument ma również prawo korzystać z oferowanej mu przez odpowiednie instytucje pomocy prawnej, w tym przez organizacje konsumenckie czy miejskich lub powiatowych rzeczników praw konsumentów.
   Wykaz instytucji znajduje się na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta (www.uokik.gov.pl)
  5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
  6. Wzór formularza odstąpienia od umowy stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

Pobierz formularz zwortu

Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Więcej w polityce prywatności.